NEDBØR OG GLOBALE KLIMAÆNDRINGER

Der er generelt meget fokus på effekterne af de globale klimaændringer.
Flere og kraftigere ekstreme regnhændelser fører til flere og større oversvømmelser af terræn og kældre.
Med matematiske modeller for hele kloden har man søgt at fremskrive de ændringer i klimaet, som er
registreret i de seneste 100 år, hvor man har haft pålidelige meteorologiske observationer.
Den generelle opfattelse er, at den stigende udledning af de såkaldte drivhusgasser (CO2, metan etc.)
bevirker, at kloden generelt bliver varmere.

For Danmark forventes dette at give følgende effekter over de næste 100 år:
– Temperaturen stiger med 2-4 grader Celcius
– Nedbøren på årsbasis stiger med 20 pct.
– Varigheden af tørkeperioder om sommeren øges
– Intensitet og volumen for sommerregn øges
– Nedbøren i efterårs- og vintermånederne øges
– Havenes middelvandstand stiger med op til 1 meter

Skønt disse prognoser er behæftet med stor usikkerhed, må det anses for rimeligt sikkert,
at udviklingen går i denne retning.

Kilde: Afløbsteknik, 6. udgave, Polyteknisk Forlag